ARA
LANGUAGE

KİMLİK BİLGİLERİ VE İLETİŞİM

Kişisel Bilgiler:

Adı Soyadı Abdulbaki ÇETİN Unvan PROFESÖR

Kurum Bilgileri:

Fakülte FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Personel Türü Akademik Bölüm Türk Dili Ve Edebiyatı

İletişim Bilgileri:

E-Posta Adresi abakicetin@bingol.edu.tr Dahili 2392 Oda No D-1-18GENEL BİLGİLER

Uzmanlık Alanları: Türk Dili

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL
Lisans  Türk Dili ve Edebiyatı Atatürk Üniversitesi  1991-1995
Yüksek Lisans  Türk Dili Atatürk Üniversitesi  1996-1998
Doktor  Türk Dili Atatürk Üniversitesi  1998-2002
Doçent Yeni Türk Dili Atatürk Üniversitesi  23.01.2009
Profesör Yeni Türk Dili Bingöl Üniversitesi  23.09.2016

Yüksek Lisans Tezi: Hacıoğlu Hüseyin: Miftâhu'l-adl (İnceleme-Metin-Sözlük), Atatürk Üniv. SBE, Erzurum 1998, 173 s.

Doktora Tezi: Ahmet Abdülcebbaroğlu: Tuhfetü'l-letâyif (Giriş-İnceleme-Metin-Dizin), Atatürk Üniv. SBE, Erzurum 2002, 629 s.
 

GÖREV ADI GÖREV YERİ BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
 Öğretmen Malatya/Darende Ayvalı Lisesi  Eylül 1995  1997
 Araştırma Görevlisi  Atatürk üniversitesi  1997  2002
 Yardımcı Doç. Dr.  Atatürk Üniversitesi  2003  2009
 Doçent Dr.  Atatürk Üniversitesi  23.01.2009  15.10.2010
 Doçent Dr.  Bingöl Üniversitesi  18.10.2010   23.09.2016
 Profesör Dr.  Bingöl Üniversitesi  23.09.2016  

  

SON BİR YILDA VERDİĞİ DERSLER
Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
Güz TDE 103 Osmanlı Türkçesi-I 4   21+60=81
TDE 103 Osmanlı Türkçesi-I (2.Ö.) 4   24+57=81 
TDE 203 Osmnalı Türkçesi-III 3   61
TDE 203 osmanlı Türkçesi-III (2.Ö.) 3   65 
TDE 205 Eski Anadolu Türkçesi-I 2   61
TDE 205 Eski Anadolu Türkçesi-I (2.Ö.) 2   64
TDE 409 Bitirme Tezi-I   2 9
TDE 409 Bitirme Tezi-I (2.Ö.)   2 11
YTD 506 Eski Anadolu Türkçesi Grameri (YL) 3   4
YTD 509 Osmanlı Türkçesi Grameri (YL) 3   7
Bahar TDE 104 Osmanlı Türkçesi-II    19+63=82
TDE 204 Osmanlı Türkçesi-II (2.Ö.) 4   12+57=69 
TDE 204 Osmanlı Türkçesi-IV 3    60
TDE 204 Osmanlı Türkçesi-IV (2.Ö.) 3    57
TDE 206 Eski Anadolu Türkçesi-II 2   57
TDE 206 eski Anadolu Türkçesi-II (2.Ö.) 2   55
TDE 410 Bitirme Tezi-II   2 9
 TDE 410 Bitirme Tezi-II (2.Ö.)    2  11
YTD 507 Eski Anadolu Türkçesi Metinleri (YL) 3   3
YTD 508 Osmanlı Türkçesi Metinleri (YL) 3   3

Yönetilen Yüksek Lisans/Doktora Tezleri:

1. Atmaca, Ülkühan, Tevârîh-i Şâhî fî Ehâdîs-i İlâhî (İnceleme-Metin-Sözlük), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2008.

2. Saraçgil, Tuba, El-Okyanusu’l-Basît fî Tercemeti’l-Kâmûsi’l-Muhît (Giriş), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2009.

Ödüller:

Hakemlik Yaptığı  Dergiler:

i) Uluslararası Dergiler

     Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

     Sûfî Araştırmaları/Sufi Studies

     Journal of History School/Tarih Okulu Dergisi (İzmir)

     TÜMDES (Dil)

ii) Ulusal Dergiler

     Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

     Bingöl Araştırmaları Dergisi

     Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.

عبدالباقی چتین - علیرضا مقدم : مفردات: قدیمی ترین دستور زبان فارسی در آناتولی (اثري با هدف آموزش صحیح زبان فارسی)،  تاريخ ادبيات، شماره : ٦٠/٣ :٧٢-٥٣، تهران بهار ١٣٨٨

[Chetin A.-Moghadam Ali Reza, “Mofradat: The Oldest Persian Grammar in Anatolia (A Work On The Proper Metod Of Teaching Persian)”, History Of Literature (Journal Of Human Sciences) [ISSN: 2008-7349], volume 60/3, pp. 53-72, Tehran, spring 2009.]

2. Çetin, A., "Aydınoğlu Mehmet Bey'e Sunulan Tezkiretü'l-Evliyâ ve Kısasu'l-Enbiyâ Tercümeleri Üzerine", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 55, s. 59-92, Erzurum 2016.

3. Çetin, A., "Sultan II. Murat'a Sunulan Tezkiretü'l-Evliyâ Tercümesi Üzerine", Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 53, s. 95-124, Erzurum 2014.

4. Çetin, A., "Şeyh Mahmud bin Edhem ve Tuhfetü'l-Edeb'i", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 53, s. 1-13, Erzurum 2015.

5. Çetin, A., “Ebu'l-Leys es-Semerkandî Tefsirinin Türkçe Tercümesi Üzerine”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, s. 53-101, Konya, 2007.

6. Çetin, A., “XVII. Yüzyıl Mevlevî Şairlerinden 'Abîrî ve İki Eseri”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 38, s. 95-110, Erzurum, 2008.

7. Çetin, A., XIV. Yüzyıla Ait Anonim Hadis Kitabı Olarak Bilinen Türkçe Eser Üzerine”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 19, s. 109-124, Konya, 2006.

8. Çetin, A., “Aydınoğulları Beyliğinde Türk Edebiyatı”, Türkoloji Kültürü, Cilt 1/2, s. 85-91, Erzurum, 2008.

9. Çetin, A., “Bilinmeyen Türkçe Bir Dehnâme”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 4, s. 91-110, Ankara, 2006.

10. Çetin, A., Ahmed-i Dâî’nin Farsça Öğretmek Amacıyla Yazdığı Bir Eser: Müfredat”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 20, s. 113-128, Konya, 2006.

11. Çetin, A., “Ahmed-i Dâî’ye Atfedilen Bir Eser: Cevâhirü’l-Maânî”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 21, s. 309-322, Erzurum, 2003.

12. Çetin, A., “Letâyifü’l-Kudsiyye’ye Dair: Yazarı, Sunulduğu Kişi ve Telif Tarihi Hakkında Düşünceler”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 20, s. 23-32, Erzurum, 2002.

13. Çetin, A., “Bir Noktalama İşareti olarak “Kat’: قطع’ ”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 19, s. 33-37, Erzurum, 2002.

14. Çetin, A., “Müseyyeb-nâme Üzerine”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 36, s. 319-344, Erzurum, 2008.

15. Çetin, A., “Journal of Turkish Studies/Türklük Bilgisi Araştırmaları (JTS/TUBA) Dizini (1.-24/III. Ciltler)”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 18, s. 335-358, Erzurum, 2001.

16. Çetin, A., “STAD (Sanal Türkoloji Araştırmaları Dergisi),” Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı 569, s. 437-441, Ankara, 1999.
 

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. Çetin, A., “Ahmed-i Dâî’ye Atfedilen Yüz Hadis Tercümesi Üzerine”, İlmî Araştırmalar, Sayı 18, s. 25-30, İstanbul, 2004.

2. Çetin, A., “Sanal Ortamda Türkçe Duyarlılığı”, Karaman Dil-Kültür ve Sanat Dergisi, s. 227-230, Ankara, 2005.

3. Çetin, A., “Bir İntihal Örneği”, Hürriyet Gösteri, Sanat-Edebiyat Dergisi, Sayı 289, s. 76-79, İstanbul, 2007.

4. Çetin, A., “Kavâid-i Lisân-ı Türkî’nin Yazarı Halit Ziya Uşaklıgil mi”, Kebikeç, Sayı 11, s. 11-15, Ankara, 2001.

5. Çetin, A., “Etimolojik Sözlüklerimiz ve “Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü”, Bilge, Sayı 23, s. 73-74, Ankara, 2000.

 
C. Kitaplar

1. Köktekin K., A. Çetin, Yûsuf Emîrî: Dehnâme (Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım), Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yay., Erzurum 2001.

2. Çetin, A., Ahmed-i Dâî: Müfredât (Giriş-İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin-Tıpkıbasım), Fenomen Yay., Erzurum 2008.

3. Çetin, A., Şeyh Mahmud bin Edhem: Miftâhu'l-luga, Sonçağ Yay., Ankara 2014.