ARA
LANGUAGE

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

  • BEYLER, Fegani. "Rus Kaynaklarına Göre Hacı Bektaş Velî ve Bektaşilik", Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, Sayı 21 (2020), 2020, s. 99-132 [Full text online]

  • BEYLER, Fegani. "Ebü'l-Kasım ez-Zehravi ve Kitabu't-Tasrif Adlı Eseriyle İlgili Rusça Araştırmalar", Jass - The Journal of Academic Social Science, Yıl 13, Sayı 79, Bahar 2020, s. 431-443 [Full text online]

  • BEYLER, Fegani. “İbn Sînâ ve Felsefesiyle İlgili Rusça Araştırmalar”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 9, Nisan, 2016, s. 255-273 [Full text online]

  • BEYLER, Fegani. Hilmi Ziya Ülken: Fenomen İnancı ve İdeal İnancı”, Felsefe ve Sosyal-Siyasi Bilimler Dergisi, Sayı 4 (28), Bakü, 2009, s. 206-214 [Full text online]

  • BEYLER, Fegani. "Rusya'da İslâm Felsefesi ve İslâm Filozofları ile İlgili Araştırmalar: Fârâbî Örneği", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,Yıl 6, Cilt 6, Sayı 11, Bahar, 2016, s. 59-69 [Full text online]

  • KERİMOV, Übeydullah, "İbn Sînâ'nın Hocaları (İbn Sînâ'nın Orta Asyalı Hekim Çağdaşlarıyla Bilimsel Bağları Üzerine)" (“Об учителях Ибн Сины (к характеристике научных связей Ибн Сины с современными ему медиками Средней Азии"), Çev. Fegani Beyler, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 7, Cilt 7, Sayı 13, Bahar, 2017, s. 323-340 [Full text online]

  • USMANOV, M., "Râzî'nin Felsefî Mirasının İncelenmesiyle İlgili Kaynaklar" (“Источники для изучения философского наследия ар-Рази”), Çev. Fegani Beyler, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 11, Nisan, 2017, s. 307-318 [Full text online]

  • BAHADIROV, Raik, "Ebû Abdullah el-Hârizmî ve "Mefâtîhu'l-'Ulûm" Adlı Ansiklopedik Eseri Üzerine Birkaç Söz" (“О сочинении Абу Абдаллаха ал-Хорезми «Ключи наук»"), Çev. Fegani Beyler, Dörtöge Felsefe ve Bilim Tarihi Yazıları Dergisi, Yıl 6, Sayı 11, 2017, s. 201-214 [Full text online]