ARA
LANGUAGE

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

1. Çapak, İbrahim, Porphyrios ve Ebherî’nin İsagoci’leri Bağlamında Fârâbî’nin İsagoci’si, Uluslararası Farabi Sempozyumu, 7-8 Ekim 2004 Ankara. Basım: Uluslararası Farabi Sempozyumu Bildirileri, Elis Yayınları, Ankara 2005, s.101-116.

2. Çapak, İbrahim, İbn Hazm’ın Mantık Anlayışı, Uluslararası Katılımlı İbn Hazm Sempozyumu, 26-28 Ekim 2007 Bursa. Basım: Usul İslam Araştırmaları Dergisi, Sayı 8, 2007, Sayfa 23-46. [Full text online] [PDF]

3. Çapak, İbrahim, Yusuf b. Osman el-İskilibi’nin Lisanu’l-Mantık fi Ma‘rifeti’n-Nutk Adlı Eseri ve Ebheri’nin İsagoci’si ile Karşılaştırılması, Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu, 21-23 Kasım 2007 Çorum. Basım: Sempozyum Bildiri Kitapçığı, Cilt 1, Sayfa 543-560. [PDF]

4. Çapak, İbrahim, İbn Rüşd’e Göre Akli Kıyasın Temellendirilmesi ve Tasdik Yolları, Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu: Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu İbn Rüşd’ü Yeniden Düşünmek, 9-11 Eylül 2008 Sivas. Basım:  Sempozyum Bildiri Kitapçığı, Cilt 2, Sivas 2009, Sayfa 429-440. [PDF]

5. Çapak, İbrahim, Seyfuddin Âmidî’nin Mantık Anlayışı, Uluslararası Seyfuddîn Âmidî Sempozyumu, 24-26 Ekim 2008 Diyarbakır. Basım: Sempozyum Bildiri Kitapçığı, İstanbul 2009, Sayfa 347-364. [PDF]

6. Çapak, İbrahim, Farabi’nin Erdemli Şehir Projesi ve Dayandırdığı Temel Prensipler, Uluslararası Şehir ve Medeniyet Sempozyumu, 9-11 Ekim 2009 Çorum. Basım: Sempozyum Bildiri Kitapçığı, Ankara 2011, Sayfa 539-548. [PDF] 

7. Çapak, İbrahim, Kültürümüzde Kıyas: Kur’an ve Hadislerden Örnekler, Fourth International Conference of the Asian Philosophical Association: The Path to Alliance of Civilizations Through the Asian Community, 4-6 November (Kasım) 2009, Jakarta-Istanbul-Seuol. Basım:  Sempozyum Bildiri Kitapçığı, Fatih University Press, İstanbul 2009, Sayfa 149-158. [Full text online] [PDF]

8. Çapak, İbrahim, Mevlana Mesnevisi ve Mantık, I. Uluslararası Çelebi Hüsameddin-i Urmevi ve Mesnevi-i Manevi Sempozyumu, 9-11 Mayıs 2011 Urumiyye, İran. Basım: İslâmî İlimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2011, Sayfa 65-76.  [PDF]

9. Çapak, İbrahim, Gazali Mantığında Burhan, 900. Vefât Yılında Uluslararası Gazzâlî Sempozyumu, 7-9 Ekim 2011 İstanbul. Basım: Sempozyum Bildiri Kitapçığı, İstanbul 2012, Sayfa 739-756. [PDF]

10. Çapak, İbrahim, The Logic of Avicenna From the Viewpoint of Al-Shahristani, The Fifth International Conference of the Asian Philosophical Association: Plurality and Self-Identity of the Asian Community in History, 7-9 Aralık 2011 Fukuoka&Tokyo, Japan. Basım: Sempozyum Bildiri Kitapçığı, Asian Philosophical Association, Japan 2011, Sayfa 160-170. [Ful text online] [PDF]

11. Çapak, İbrahim, Çapak, Halis, Başbakanlık Osmanlı Vesikaları Işığında Veysel Karanî ve Ahfadı, Uluslararası Veysel Karanî ve Mânevî Kültür Mîrâsımız Sempozyumu, 20-21 Mayıs 2011 Bitlis, Basım: Sempozyum Bildiri Kitapçığı, Ankara 2012, Sayfa 45-56. [PDF] 

12. Çapak, İbrahim, Süryanilerin Mantık İlmine Katkıları, Uluslararası Süryani Sempozyumu, 20-22 Nisan 2012 Mardin. Basım: Mukaddime Dergisi, Sayı 7, 2013, Sayfa 1-21.  [PDF]

13. Çapak, İbrahim, Yahya b. Adiy ve Nasiruddin Tusi’ye Göre Kamil İnsan Portresi, I. Internasional Conference on Humanitis: The Spiritual Quest in Humanities, 10-14 Mayıs 2012 Arnavutluk. Basım:  Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2015, Sayfa 23-32. [PDF]

14. Çapak, İbrahim, İmam Şâfiî ve Mantık, Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 30-31 Mart 2013 İstanbul, Basım: Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Kıskacında İmam Şafii, Araştırma Yayınları, Ankara 2014, Sayfa 417-432. [PDF]

15. Çapak, İbrahim, Urmevi ve Mantık, Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu, 16-17 Kasım 2013 Ankara. Basım: Sempozyum Bildiri Kitapçığı, Ankara 2014, Sayfa 76-84. [PDF]

16. Çapak, İbrahim, Eş’arî Gelenekte Mantık, Uluslararası İmam Eş’arî ve Eş’arîlik Sempozyumu, 21-23 Eylül 2014 Siirt.  Basım: Sempozyum Bildiri Kitapçığı, İstanbul 2015, Cilt 2, Sayfa 413-428. [PDF]