ARA
LANGUAGE

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

YURT DIŞINDA YAYINLANAN MAKALELER

1. Çapak, İbrahim, The Formation Of Knowledge And Disputation (al-Jadal) İn Ghazali’s Logic, Avrupa İslam Üniversitesi İslam Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, 2010, Sayfa 129-142. [PDF]

2. Çapak, İbrahim, Yahya b. Adiy ve Nasiruddin Tusi’ye Göre Kamil İnsan, Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2015, Sayfa 23-32. [PDF]

3. Çapak, İbrahim, Nefis Kaynaklı Problemlerin Aşılması: İsfahanî Örneği, Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2015, Sayfa 77-91. [PDF]

4. Çapak, İbrahim, Kıbrıslı Zenon ve Stoa Okulu, Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2015, Sayfa 9-20. [PDF]

5. Çapak, İbrahim-Özpilavcı, Ferruh, Bir Kıbrıslı Müderris Davud-i Karsî’nin el-Îsâgucî el-Cedid ve’d-Durri’l-Ferîd Adlı Risâlesi, Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2015, Sayfa 7-35. [PDF]

6. Çapak, İbrahim, Stoa Felsefesi ve İslam Düşüncesine Etkisi, Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2015, Sayfa 219-227. [PDF]

7. Çapak, İbrahim, Gazali ve Dikkat Çektiği Bazı Meseleler, Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 2016, Sayfa 7-31. [PDF]

 

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1. Çapak, İbrahim, Gazali’ye Göre Öncüllerin Yapısı, Felsefe Dünyası, Sayı 38, 2003/2, Sayfa 149-160.  [PDF]

2. Çapak, İbrahim, İlk Dönem İslam Mantıkçılarının Modaliteye Yaklaşımı, Felsefe Dünyası, Sayı 39, 2004/1, Sayfa 144-158.  [PDF]

3. Çapak, İbrahim, İslam Dünyasındaki İlk Mantık Çalışmalarına Genel Bakış, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 9, 2004/1, Sayfa 25-42.  [PDF]

4. Çapak, İbrahim, Klasik Mantıkta Kategoriler Teorisi, Felsefe Dünyası, Sayı 40, 2004/2, Sayfa 108-128. [Full text online]

5. Çapak, İbrahim, Ebi Salt Dani’nin Modalite Anlayışı, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 10, 2004/2, Sayfa 69-92.  [PDF]

6. Çapak, İbrahim, Sokrates ve Gazali’ye Göre Dilin Menşei, Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt 6, Sayı 18, 2004, Sayfa 65-74.  [PDF]

7. Çapak, İbrahim, Fahreddin Râzi’nin İslâm Mantık Tarihindeki Önemi ve Bazı Mantık Konuları Hakkındaki Görüşleri, Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt 8, Sayı 23, 2005, Sayfa 111-126.  [PDF]

8. Çapak, İbrahim, Stoa Mantığında Önermeler, Felsefe Dünyası, Sayı 42, 2005/2, Sayfa 183-196. [Full text online]

9. Çapak, İbrahim, İbn Hazm Mantığında Kıyas, Felsefe Dünyası, Sayı 43, 2006/1, Sayfa 109-124. [Full text online]

10. Çapak, İbrahim, Ebi Salt Dani ve İbn Tumlus’un Önerme Anlayışları, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 13, 2006/1, Sayfa 177-195. [Full text online] [PDF]

11. Çapak, İbrahim, Gazali’ye Göre Kıyasın Kur’an’a Uygulanması, İslami İlimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2006, Sayfa 131-149.  [PDF]

12. Çapak, İbrahim, İbn Hazm’ın Mantık Anlayışı, Usul İslam Araştırmaları Dergisi, Sayı 8, 2007, Sayfa 23-46.  [PDF]

13. Çapak, İbrahim, Aristoteles, Stoacılar ve İbn Rüşd’ün Kıyasa Bakışı, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 19, 2009/1, Sayfa 47-68.  [PDF]

14. Çapak, İbrahim, Harizmi’nin Mefatihu’l-Ulum’unda Mantık, İslami İlimler Dergisi, Mantık Sayısı, Cilt 5, Sayı 2, 2010, Sayfa 47-58.  [PDF]

15. Çapak, İbrahim, Mevlana’nın Mesnevisi ve Mantık, İslami İlimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2011, Sayfa 65-75.  [PDF]

16. Çapak, İbrahim, Cürcani’nin Er-Risaletü’l-Kübra Fi’l-Mantık Adlı Risalesi İle Halidi’nin Kifayetü’l-Mübtedi Et-Tahkik Fi Fenni İlmi’l Mantık Adlı Risalesinin Karşılaştırılması, Felsefe Dünyası, Sayı 56. Sayı, 2012/2, Sayfa 56-77.  [PDF]

17. Çapak, İbrahim, Süryanilerin Mantık İlmine Katkıları, Mukaddime Dergisi, Sayı 7, 2013, Sayfa 1-21.  [PDF]

18. Çapak, İbrahim, Mantık Tarihinde Râzi, Felsefe Dünyası, Sayı 58, 2013/2, Sayfa 39-65. [PDF]

19. Çapak, İbrahim-Ferah, Nimet, Şiddet Suçlarına Sürüklenen Ergenlerde Dini Potansiyeller, İslami İlimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, 2013, Sayfa 57-92.  [PDF]

 

ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANAN TERCÜMELER

1. Michael E. Marmura, Gazali’nin Mantık ve Dini Olamayan İlimlere Bakışı, (Çev. İbrahim Çapak), Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 11, 2005/1, Sayfa 121-133. [Full text online] [PDF]

2. Tony Street, İbn Sina Sonrası Bir Kıyas Tarihine Doğru: Rescher’in Arap Modal Mantığı ile İlgili Çalışmaları Üzerine Notlar, (Çev. İbrahim Çapak), Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 13, 2006/1, Sayfa 197-218. [Full text online] [PDF]

3. Nicholas Rescher, Ebu Salt Dani’nin Modal Kıyaslar Hakkındaki Görüşleri, (Çev. İbrahim Çapak),.Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 24, 2011/2, Sayfa 217-221. [Full text online] [PDF]

 

ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANAN TANITIM VE DEĞERLENDİRMELER

1. Çapak, İbrahim, Günümüz İngiltere’sinde Din Eğitimi, Doç. Dr. Recep Kaymakcan, Dem Yayınları, Ocak 2004, 232 s. Adlı Kitabın Tanıtımı, Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt 7, Sayı 19, 2004, Sayfa 377-380.  [Full text online] [PDF]

2. Çapak, İbrahim, İslam Ahlâk Teorileri, Macit Fahri (Çev. Muammer İskenderoğlu, Atilla Arkan), Litera Yayıncılık, İstanbul 2004, 330 s. Adlı Kitabın Tanıtımı,  Usul İslam Araştırmaları Dergisi, Sayı 1, 2004, Sayfa 189-192. [Full text online] [PDF]

3. Çapak, İbrahim, Klasik Mantığa Giriş, İbrahim Emiroğlu, Elis Yayınları, Ankara 2004, 318 s. Adlı Kitabın Tanıtımı, Usul İslam Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, 2004, Sayfa 241-244. [Full text online] [PDF]

4. Çapak, İbrahim, İslamla Yüzleşen Batı, Michel Lelong’un (Çev. Ali Erbaş), Ufuk Kitap, İstanbul 2006, 144 s. Adlı Kitabın Tanıtımı, Usul İslam Araştırmaları Dergisi, Sayı 4, 2005, Sayfa 174-178. [Full text online] [PDF]

5. Çapak, İbrahim, Mantık Yanlışları, İbrahim Emiroğlu, Elis Yayınları, Ankara 2004, 238 s. Adlı Kitabının Tanıtımı, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 14, 2006, Sayfa 213-216. [Full text online] [PDF]

6. Çapak, İbrahim, I. Bingöl Sempozyumunun Ardından, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 14, 2006, Sayfa 227-235. [Full text online] [PDF]

7. Çapak, İbrahim, Mantık Anabilim Dalı Toplantısı (06-07 Haziran 2009/Rize), İslami İlimler Dergisi, Mantık Sayısı, Cilt 5, Sayı 2, 2010, Sayfa 263-270. [Full text online] [PDF]

8. Çapak, İbrahim, Klasik Mantığa Giriş, İbrahim Emiroğlu, Elis Yayınları, Ankara 2004, 318 s. Adlı Kitabın Tanıtımı, İslami İlimler Dergisi, Mantık Sayısı, Cilt 5, Sayı 2, 2010, Sayfa 275-277.  [PDF]