ARA
LANGUAGE

 

2011 yılında Kurulan Genç Meslek Yüksekokulu Ekim 2015 Yılından itibaren Bingöl Genç İlçesinde faaliyet göstermeye başlamış olup, 9 Bölüm ve 6 Programdan oluşan yapısıyla birçok meslek dalının ihtiyaç duyduğu ara ve teknik elemanları yetiştirmektedir. Genç Meslek Yüksekokulu, meslek eğitimi alanında Türkiye’de var olan boşluğu doldurmak, nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak ve aynı zamanda yükseköğretimin ileri aşamalarına geçişi de (DGS) sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir.

Yüksekokulun yönetim organları yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur.

Kurumda şu an aktif 384 öğrenci bulunmaktadır. Çalışan sayısı 16 akademik ve 7 idari personel olmak üzere toplam 23’dür.

Misyonumuz
Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı insanlığa değer katan girişimci bireyler yetiştirmek ve çağdaş bir eğitim-öğretim kültürü oluşturmak suretiyle toplumun ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve geliştirmektir.

Genç Meslek Yüksekokulu, topluma kazandırdığı bireylerde;
  • Öğrenmeyi öğrenmek
  • İnteraktif öğrenme
  • Bilgi okuryazarı olmak
  • Paylaşımcılık
  • Girişimcilik ve sosyal sorumluluk gibi değerlerin yaşatılması
  • İnsana ve çevreye odaklı değer yaratma
  • Sürekli öğrenme
  • Güncel bilgilerin kullanımı

Gibi değerlere sahip mesleki ve teknik açıdan yetkin ve toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi misyon olarak benimsemiştir.

Vizyonumuz
Genç Meslek Yüksekokulu olarak okulumuzun kuruluş amacı, ülkemizin kalkınmasında yeni teknolojilerin geliştirilmesinde ve uygulama safhasında ihtiyaç duyulan belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Ayrıca mesleki eğitim alanında; çağdaş eğitim araç ve gereçleri, doğal çevre, sosyal çevre, toplumla bütünleşmiş yapı, interaktif eğitim gelişimiyle, ulusal ve uluslararası boyutlarda yer alan örnek bir eğitim kurumu olarak iş dünyası ile işbirliği içinde geleceğin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamaya yönelik etkili çözümler üreten, demokratik, şeffaf, iletişime ve değişime açık bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.

DUYURULAR


TümDuyurular

Dosyalar

DOSYA ADI DOSYA TİPİ
Hizmet Standartları
Kamu Hizmet Envanteri
Kişisel Formu
Öğrenci Dilekçe Örnekleri
Kişisel Izin İsteği Formu