ARA
LANGUAGE

KADIN VE AİLE SORUNLARI UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bingöl Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bingöl Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Bingöl Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Bingöl Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Bingöl Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ailenin toplumun temeli olmasından dolayı, toplum yapısını ve bu yapı içerisindeki aile olgusunu, tarihsel süreci, fonksiyonları ve özellikleri bakımından incelemek, durum tespitinde bulunmak, bilimsel yöntem ve tekniklerle araştırmalar yapmak, yapılan bu bilimsel çalışmaların sonuçlarını yayımlamak, aile eğitimini gerçekleştirmek ve toplumun en küçük birimi olan aileden hareketle, sosyo – kültürel ve ekonomik alanda, Türkiye’nin kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bölgede yapılacak olan sosyal yapı araştırma ve uygulamalarını kolaylaştırmak üzere, bilgisayar ağırlıklı, bilgi birikim, dokümantasyon ve arşiv merkezi kurmak,

b) Bölgede, toplumsal yapıya ve aileye yönelik, teorik ve uygulamalı araştırma projeleri yapmak, yaptırmak ve araştırma sonuçlarını yayınlamak,

c) Faaliyet alanında, kongreler, konferanslar, paneller, seminerler ve her türlü bilimsel toplantılar düzenlemek, sergiler açmak, gezi-inceleme etkinliklerinde bulunmak,

ç) Radyo ve televizyon programları hazırlamak, hazırlatmak, görüntülü ve sesli, aile eğitimi çalışmaları yapmak, kitap, makale, bülten broşür ve benzeri yayınlar hazırlamak,

d) Ailelerin eğitim ve gelişimlerine destek olmak üzere, aile danışma ve rehberlik, anne-baba (evlilik), çocuk eğitim ve gelişim evi, genç ergen danışma ile yaşlılık danışma ve moral eğitim birimlerini kurmak,

e) Yurt dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak, uluslararası toplantılar düzenlemek,

f) Merkezin kuruluş amacına, 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak,

g) Kadın sorunları, özellikle kadının eğitimi konusunda diğer akademik kurumlarla ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar ve uluslararası örgütlerle işbirliği yapmak,

ğ) Kadınla ilgili çeşitli alanlarda hukuksal, sosyolojik, ekonomik, kültürel, sağlık ve benzeri konularda temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak veya yaptırmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalarda bulunan, Üniversitede tam zamanlı öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer.

(2) Müdürün görevi; Merkezin çalışmalarını yürütmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmektir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birini, onlar da yoksa Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil bırakır. Vekalet süresi altı ayı geçemez.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdürün Üniversite öğretim elemanları arasından teklif edeceği altı aday arasından, Rektör tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam altı kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Yönetim Kurulunun görevi; Müdür tarafından sunulan işleri görüşmek, karara bağlamaktır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisinin tamamını veya bir kısmını Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.