ARA
LANGUAGE

İç Kontrol Otomasyon Sistemi için lütfen tıklayınız.

2015 Faaliyet Raporu için lütfen tıklayınız.

MİSYONUMUZ

Mali hizmet odaklı yapısıyla performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek, tutarlılık ve saydamlık ilkeleriyle paydaşları bilgilendirme ve hesap verebilme süreçlerinin etkinliğini sağlamak, mali karar ve kontrolü mevzuata uygun olarak gerçekleştirmektir.

VİZYONUMUZ

Çalışkan, yaratıcı ve dinamik kadromuzla hedeflerimiz doğrultusunda güçlü bir teknoloji altyapısı oluşturarak, uluslar arası standartlar düzeyinde hizmet veren örnek bir başkanlık olmaktır.

Stratejik planın kamuda uygulanması, 12 Temmuz 2001 yılında Dünya Bankası ile imzalanan I. Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredi Antlaşması (PFPSAL–1) ile gündeme gelmiştir. Antlaşmanın amacı mali sektör ve kamu yönetimine yönelik orta vadeli reform programlarının desteklenmesidir. Bu anlaşmadan sonra 3 Ocak 2003 tarihinde yayınlanan Acil Eylem Planı’nda kamu yönetimi reformu olarak stratejik planlama uygulamasına geçileceği belirtilmiştir. Bu çerçevede 4 Temmuz 2003 tarih 2003/14 sayılı 2004 yılı Programı ve Mali Yılı Bütçesi Makro Çerçeve Yüksek Planlama Kurulu Kararı’nda, kamu kuruluşlarının stratejik planlarını hazırlamaları öngörülmüştür.

Bu kararı müteakip 10 Aralık 2003 tarihinde çıkarılan 5018 sayılı “ Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” nun 9.ile 60. maddesinde ve 60. maddeye ek olarak 5436 sayılı bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 15. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Strateji Geliştirme Başkanlıkları ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları kurulması öngörülmüş ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Bütçe Dairesi Başkanlığı 31/12/2005 tarihi itibariyle kapatılarak 01/01/2006 tarihinden itibaren faaliyete geçmek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuş, personelin de 31/12/2006 tarihine kadar geçici olarak görev yapması öngörülmüştür. Belirtilen birimlerin teşkilat yapıları ve faaliyetlerini yerine getirmeleri 26 Mayıs 2006 tarihinde, 26084 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2006/9972 karar sayılı “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ‘le belirtilmiştir. 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Görevleri

 • İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
 • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak, idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
 • Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde harcama ve finansman programını hazırlamak, hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
 • Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak,
 • İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
 • Muhasebe hizmetlerini yürütmek, Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
 • İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
 • İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
 • İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
 • Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
 • Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 • Mali konularda Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

HEDEFLERİMİZ

   Hizmet alan ve paydaşlarına saygılı ve duyarlı:

Hizmet alan ve paydaşlarıyla ilişkilerinde sorunlara duyarlı yaklaşan ve her koşulda saygısını kaybetmeyen.

Katılımcı, yaratıcı ve işbirliğine inanan ekip çalışması yürüten:

Katılımcı personel anlayışı ile Başkanlığımızda ekip çalışması ön planda tutularak, tüm personelin fikirleri alınan, yaratıcı fikirlere fırsat veren, birbirine inanan ve güvenen personele sahip olan.

İş disiplinine ve özveriye sahip:

Kurum kültürü çerçevesinde iş disiplinine sahip, nitelikli ve menfaat gözetmeksizin özverili hizmet veren.

İdealist:

Başkanlığımız vizyonu gereği yürütmekte olduğu görevi en iyi şekilde yapmaya çalışanı.

Fırsat eşitliği yaratan:

Başkanlık bünyesinde çalışan tüm personele eşit koşullar sağlayarak fırsat eşitliğine önem veren.

Lider, öncü ve örnek:

Başkanlığımız misyon ve vizyonu gereği yürütmekte olduğu işlere en önce adapte olan, diğer kurumlara örnek teşkil eden hizmet anlayışı ile lider olan.

Mükemmeli arayan:

Üniversitemizin “Daha ileriye, en iyiye” ilkesi gereği en iyiyi yakalamaya çalışan, mükemmel hizmet için gayret sarf eden.

Hizmette profesyonelliğe odaklı:

Verilen hizmetlerin en iyi şekilde yerine getirmek için profesyonel bir tutum gösteren.

Yenilikçi:

Daha hızlı ve kaliteli bir hizmet için, değişen dünya koşullarında ortaya çıkan yeni teknoloji ve sistemleri kullanmada istekli.

Emeğe saygılı:

Verilen hizmetin yerine getirilmesinde, hizmet alan ve çalışan memnuniyetinin sağlanması için harcanan emeğe saygıyla yaklaşan.

 

AMAÇLARIMIZ   

 Kamu Hizmet Bilinci

Görevlerimizi Yerine Getirirken Kamu Hizmeti Bilinci ile Hareket Ederiz.

            Hizmet Standartları

Rastgele Değil, Hizmet Standartlarına Uygun Hareket Ederiz.

            Hizmet Bilinci

“Hizmet Etme Bilinci” Personelimizin Temel Çalışma Felsefesini Oluşturur.

            Kurumsal Amaçlar ve Misyon

Üniversitemizin Amaçlarını ve Misyonunu Paylaşır ve Takip Ederiz

Dürüstlük ve Tarafsızlık

Kurum İçi ve Dışı Tüm Davranış ve İlişkilerimizde Dürüstlük ve Tarafsızlık Esastır.

Saygınlık ve Güven

Bireysel ve Kurumsal Olarak Saygınlık ve Güven En Değerli Varlığımızdır.

Nezaket ve Saygı

Nezaket ve Saygı Karakterimizdir.

Yetkili Makamlara Bildirim

Etik Dışı Davranış ve Görev İhmali Konularında Yetkilileri Bilgilendiririz.

Çıkar Çakışmasından Kaçınma

Yürüttüğümüz görevlerde Çıkar Çakışmasından Kaçınırız.

Menfaat Sağlama Yasağı

Görev ve Yetkilerimizi Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanmayız.

Hediye Alma Yasağı

Hediye Olarak Tanımlanan Hiçbir Şeyi Kabul Etmeyiz.

Gizlilik ve Mahremiyet

İşimizle İlgili Bilgi ve Belgeleri Yetkisiz Kişilerle Paylaşmayız.

Bilgi Verme, Saydamlık ve Katılımcılık

Yürüttüğümüz Hizmetlerde Saydamlık Katılımı Önemseriz.

Fiziksel Kaynakların Geliştirilmesi ve Etkin Kullanımının Sağlanması

Üniversitenin Malları ve Kaynaklarının Kullanımında Gerekli Titizliği Gösteririz.

Katılımcı, Şeffaf, Hesap Verebilir Bir Yönetim ve Hizmet Anlayışının Sağlanması

Personelin Beceri ve Yetkinlik Düzeyinin Artırılması

Çalışan Memnuniyetinin Artırılması