ARA
LANGUAGE

İLETİŞİM

Telefon     : 0 426 216 00 12 - 15 (Dahili 3384)
Faks         : 0 426 213 25 50
E-Mail      : mbarac@bingol.edu.tr