ARA
LANGUAGE

ULUSLARARASI FELSEFE VE İSLAMİ İLİMLER SEMPOZYUMU

Uluslararası Felsefe ve İslami İlimler Sempozyumu

Nerede:Bingöl Üniversitesi Ne Zaman:25.3.2022 Hangi Birim Tarafından:İslami İlimler Fakültesi

İster din-felsefe isterse akıl-nakil ilişkileri olarak anlaşılıp değerlendirilsin, dini veya şer’i ilimler (ulûm-u diniyye/şer’iyye) ile aklî veya felsefî ilimler (ulûm-u akliyye/felsefiyye) arasındaki ilişkilerin tarihsel gelişimi İslam dünyasında hep tartışmalı olagelmiştir. İslam’ın ilk dönemlerinde birbirinden nispeten bağımsız bir şekilde ve farklı zamanlarda teşekkül eden bu disiplinlerden özellikle nazari olanları, 12. yüzyıldan itibaren bir mezc dönemine girmişlerdir. Söz konusu mezcin köklerini dini ilimlerdeki yöntem arayışları çerçevesinde daha geriye götürmek mümkün ise de Ebû Hamid Gazzâlî’nin mantık ilmini olumlayan ve dini ilimlerin tamamı için bir yöntem olarak belirleyen tavrı ve devamında Razi’nin bunu hayata geçirmeye çalışması bir dönüm noktası olmuştur. Felsefe, kelâm, tasavvuf ve kısmen fıkıh usulünün birbirlerinden etkilendiği ama bir açıdan da felsefenin diğer disiplinleri yöntem, kavram ve teorileriyle etkilediği bu dönem İslam dünyasının uzun yıllar hâkim anlayışı olmuştur. Batıda yeniden doğuş olarak kabul edilen yeni bir bilgi ve yöntem anlayışının ortaya çıkmasına ve ilerleyen dönemlerde kısmen de olsa bunun İslam dünyasında makes bulmasına rağmen söz konusu anlayış İslam dünyasında yüzyıllarca hakimiyetini devam ettirmiştir. Ancak bu hâkim anlayışın farklı gerekçelerle eleştirildiği, bir bozulma ya da gerilemeye sebep olduğu şeklinde değerlendirildiği de görülmektedir.

Söz konusu durum, 18. yüzyıldan itibaren İslam dünyasındaki modernleşme çabalarını da bünyesine almış, dini metinlerin anlaşılmasından toplumsal hayata, eğitim müfredatlarından siyasal yapılanmaya kadar pek çok sorunla ilgili tartışmaları içeren daha büyük bir problematiğe dönüşmüştür. İslam toplumlarının halihazırda yaşadığı can yakıcı sorunların da bir şekilde kendisiyle ilişkili olduğu bu problematik, elbette akademik camianın da gündemini meşgul etmeye devam etmektedir.

Bu bağlamda, yukarıda geniş bir çerçevesi çizilen bu problematiğin ilmi bir toplantıda ele alınması amaçlanmıştır. Tarihsel perspektif önemli olmakla birlikte özellikle yükseköğretimde din eğitimi ve müfredatı, öğrenci yeterlilikleri, “İslami ilimler” kavramının sınırları, multidisipliner çalışma olanakları ve yöntem sorunları gibi güncel meselelere odaklanmak bu toplantının ana hedefini teşkil etmektedir.

 

KATILIM ŞARTLARI VE BİLGİLENDİRME

 • Tebliğ özetleri 250-300 kelime aralığında yazılmalıdır.
 • Tebliğ metinleri 7000 kelimeyi aşmamalıdır.
 • Tebliğler için sunum süresi 15 dakika olarak belirlenmiştir.
 • Bildirilerin yazımında İSNAD (2.Edisyon) atıf sistemi esas alınmalıdır.
 • Sempozyum dili Türkçe, Arapça ve İngilizce’dir.
 • Pandemi sürecinden dolayı sempozyumun online olarak yapılması planlanmaktadır. Ancak şartlar uygun olduğu takdirde yüz yüze de planlanabilecektir.
 • İletişim: felsefeislamilimsemp@bingol.edu.tr 

 

KONU BAŞLIKLARI

 • Felsefe ve İslami İlimler İlişkisinin Tarihi Seyri
  • İslam’ın Klasik Döneminde Felsefe ve İslami İlimler İlişkisi
  • XII. Yüzyıl Sonrası Etkileşim Döneminde Felsefe ve İslami İlimler İlişkisi
  • Modern Dönemde Felsefe ve İslami İlimler İlişkisi
 • Yüksek Din Öğretiminde Felsefe ve Din Bilimlerinin Yeri, Önemi ve Fonksiyonları
  • Öğrenci Kazanımları Açısından
  • Mesleki Kazanımlar Açısından
  • Toplumsal Kazanımlar Açısından
  • İdeal Bir Müfredat Arayışı
   • Batı ile Ülkemizdeki Yüksek Din Öğretiminin Karşılaştırılması
   • Diğer İslam Ülkeleri ile Ülkemizdeki Yüksek Din Öğretiminin Karşılaştırılması
 • İslami İlimler Perspektifinden Felsefe ve Din Bilimleri
  • Kelam ve Tasavvuf ile Felsefe ve Din Bilimleri İlişkisi
  • Fıkıh ile Felsefe ve Din Bilimleri İlişkisi
   • Fıkıh ve Usûl-i Fıkhın Sosyoloji/Psikoloji/Ahlak/Mantık İlişkisi vb.
  • Tefsir ile Felsefe ve Din Bilimleri İlişkisi
   • Tefsir ve Dinler Tarihi/Mantık/Psikoloji/Sosyoloji İlişkisi vb.
   • Tefsir ve Usûl-i Tefsirin Hermenötik, Mantık, Felsefe ve Din Bilimleri ile İlişkisi
  • Hadis ile Felsefe ve Din Bilimleri İlişkisi
   • Hadis ve Sosyoloji/Psikoloji/Ahlak/Mantık İlişkisi vb.
  • Dil, Felsefe ve Din Bilimleri İlişkisi
   • Dilin Hermenötik, Mantık, Felsefe ve Din Bilimleri ile İlişkisi

 

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Özet Gönderimi Son Tarihi               : 6 Aralık 2021

Kabul Edilen Özetlerin İlanı              : 17 Aralık 2021

Tam Metin Son Gönderim Tarihi       : 7 Mart 2022

Sempozyum Tarihi                             : 25 Mart 2022

 

SEMPOZYUM KURULLARI

ONUR KURURLU

Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK (Bingöl Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Mustafa AGÂH (Bingöl Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı)

 

DÜZENLEME KURULU

Düzenleme Kurulu Başkanı

 Dr. Öğr. Üyesi Süleyman TAŞKIN

Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Abdülnasır SÜT

Doç. Dr. Bedrettin BASUĞUY

Doç. Dr. Emrullah ÜLGEN

Doç. Dr. İbrahim ÖZDEMİR

Doç. Dr. M. Şirin AYİŞ

Doç. Dr. Naim DÖNER

Doç. Dr. Nebi BUTASIM

Dr. Abdullah BEDEVA

Dr. Ali ÇELİK

Dr. Bekir KOÇ

Dr. Cengiz MÜRSEL

Dr. Eyüp SEVİNÇ

Dr. Fatımatüzzehra YAŞAR

Dr. Hatice COŞKUN

Dr. Hatice KILINÇER

Dr. Hüseyin ESVED

Dr. Hüsnü TURGUT

Dr. İlhan BARAN

Dr. İsmail NARİN

Dr. Ramazan KORKUT

Dr. M. Sami BAGA

Dr. M. Zülfi CENNET

Dr. Mehmet ÖZTÜRK

Dr. Murat KAYA

Dr. Nimet FERAH

Dr. Nurettin YAKIŞAN

Dr. Ömer TAY

Dr. Sahip AKTAŞ

Öğr. Gör. Melek MOLLAİBRAHİMOĞLU

Arş. Gör. Abdulbaki KINSÜN

Arş. Gör. Sadi YILMAZ

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Ali AYTEN, (Marmara Üniv.)

Prof. Dr. Ali Ulvi MEHMETOĞLU (Marmara Üniv.)

Prof. Dr. Ali TAŞKIN (Cumhuriyet Üniv.)

Prof. Dr. Asım YAPICI (Ankara Sosyal Bilimler Üniv.)

Prof. Dr. Atilla ARKAN (İbn Haldun Üniv.)

Prof. Dr. Celal TÜRER (Ankara Üniv.)

Prof. Dr. Cemalettin ERDEMCİ (Siirt Üniv.)

Prof. Dr. Eyüp BEKİRYAZICI (Atatürk Üniv.)

Prof. Dr. Hakan OLGUN (İstanbul Üniv.)

Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ (Bingöl Üniv.)

Prof. Dr. Hasan Yücel BAŞDEMİR (Ankara Üniv.)

Prof. Dr. H. Ömer ÖZDEN (Atatürk Üniv.)

Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK (Bingöl Üniv.)

Prof. Dr. İhsan ÇAPÇIOĞLU (Ankara Üniv.)

Prof. Dr. İlhan KUTLUER (Marmara Üniv.)

Prof. Dr. Kasım KÜÇÜKALP (Uludağ Üniv.)

Prof. Dr. M. Halil ÇİÇEK (Yıldırım Beyazıt Üniv.)

Prof. Dr. M. Mahfuz SÖYLEMEZ (İstanbul Üniv.)

Prof. Dr. Mürteza BEDİR (İstanbul Üniv.)

Prof. Dr. Mustafa AGÂH (Bingöl Üniv.)

Prof. Dr. Osman ELMALI (Atatürk Üniv.)

Prof. Dr. Ousama EKHTİAR (Bingöl Uni.)

Prof. Dr. Ömer TÜRKER (Marmara Üniv.)

Prof. Dr. Özcan GÜNGÖR (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv.)

Prof. Dr. Şahabettin YALÇIN (Aydın Adnan Menderes Üniv.)

Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ (İstanbul Üniv.)

Prof. Dr. Turan KOÇ (İstanbul Sabahattin Zaim Üniv.)

Doç. Dr. Bahset KARSLI (Akdeniz Üniv.)

Doç. Dr. Mehmet DEMİRTAŞ (Gaziosmanpaşa Üniv.)

Doç. Dr. Muhammed SELCİ (Yermük Üniv.)

Doç. Dr. Rıza BAKIŞ (Cumhuriyet Üniv.)

Dr. Öğr. Üyesi Emine BATTAL (R. T. Erdoğan Üniv.)

Dr. Öğr. Üyesi Refaa MALLAIHI (Bingöl Üniv.)

  

SEMPOZYUM SEKRETARYASI

Arş. Gör. Adnan İHTİYAR

Arş. Gör. Gülistan SUCU

Arş. Gör. İbrahim HIZIROĞLU

Arş. Gör. Mehmet ÇAVDAR

Arş. Gör. Muhammet Salih GÜÇ

 • İletişim: felsefeislamilimsemp@bingol.edu.tr