ARA
LANGUAGE

Genel Bilgi

Merkezin Kuruluş Amaçları:

 • Üniversitedeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında Bingöl yöresindeki Zaza dili ve kültürü ile ilgili eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerini desteklemek.
 • Halkın inanç ve kültürel değerlerinin araştırılmasını sağlamak.
 • İletişim araçlarını doğru ve güvenilir bir şekilde kullanarak başta Bingöl olmak üzere Türkiye genelinde Zaza dili ve kültürünün tanıtımına katkı sağlamak.
 • Bu konularda konferans, panel ve sempozyumlar düzenlemek ve geniş halk kitlelerine ulaşmayı sağlayarak Türkiye’de kültürel zenginliğe katkı sağlamaktır.
 • Merkezin Faaliyet Alanları:
 • Dil ile ilgili değişik alanlarda geniş düzeyde araştırma, çalışma ve uygulama yapmak, Bingöl ile birlikte bölgede konuşulmakta olan Zaza dili hakkında inceleme ve araştırma yapmak ve akademik tanımlarla analiz etmek.
 • Diller hakkında veri toplamak, toplanan verileri betimlemek ve kurumsal dilbilim kavramları çerçevesinde incelemek, bu dillerin etki alanlarını bilimsel veriler ışığında akademik süzgeçten geçirerek toplumsal hayatla sentezlemek.
 • Bingöl ve yöresinin ağızdan ağza süregelen sözlü kültür değerlerini sesli ve görüntülü araçlar kullanarak derlemek; yöredeki halk ve halk ozanları aracılığıyla yaşatılan halk oyunları, halk hikâyesi, mani, türkü, deyiş ve tekerlemeler gibi temel kültür ürünlerini ortaya çıkarıp bunların tetkik, tasnif ve yayımını yapmak.
 • Bingöl yöresinde mevcut olan kültür ile göçebe kültürü arasındaki etkileşimi, kültürlerarası kaynaşmayı ve bunların toplumsal hayata etkilerini geniş çapta araştırmak ve yukarıdaki bentlerde sayılan diğer alanlarda yurtiçi ve yurtdışında bulunan eğitim ve araştırma kurumları ile ortak araştırma projeleri geliştirmek.
 • Merkezde bir dokümantasyon merkezi oluşturmak, Merkez arşivinde toplanan eserlerle ilgili yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmasını sağlamak.
 • Dil üstüne geniş kaynakçalar hazırlamak, yayınlar yapmak; çalışma alanları ile ilgili yayımlanmış eserlerden oluşan bir kütüphane oluşturmak.
 • Bu amaçlar doğrultusunda sempozyumlar, konferanslar, paneller, seminerler ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bunlara katılmak.