ARA
LANGUAGE

İç Denetim Biriminin Misyonu;
Üniversitemiz kaynaklarının ekonomik, etkili ve verimli kullanılması için, yönetim ve kontrol yapıları ile malî veya mali olmayan tüm faaliyet, süreç ve işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarını sistemli, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendirmek, önleyici, tespit edici ve yönlendirici önerilerde bulunmak, üniversitemizin faaliyetlerine değer katmak ve geliştirmek suretiyle stratejik amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmaktır.

İç Denetim Biriminin Vizyonu;
İç Denetimin faaliyetlerinin bağımsızlık, tarafsızlık ve sorumluluk duygusuyla görevini en iyi şekilde yapan, görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip, çalışmaları örnek alınan, ulusal ve uluslararası standartlara uygun denetim ve danışmanlık faaliyetleri sunan ilkeli bir birim olmayı vizyon edinmiştir.

İç Denetimin Amacı

Kurumun çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

Güvence (Denetim)Sağlama Faaliyeti

Kurum içerisinde etkin bir iç kontrol sisteminin var olup olmadığına; kurumların risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve süreçlerinin etkin bir şekilde işleyip işlemediğine; üretilen bilgilerin doğru ve tam olup olmadığına; varlıklarının korunup korunmadığına; faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair kurum içine ve dışına makul güvencenin verilmesidir.

Danışmanlık Faaliyeti

Kurumun hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol faaliyetlerinin ve süreçlerinin sistematik bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmasıdır.

İç Denetimin Kapsamı

Kurumun tüm birimlerinin işlem ve faaliyetleri iç denetim kapsamındadır. İç denetim, risk esaslı denetim plan ve programları kapsamında; sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla denetim standartlarına uygun olarak yapılır.

İç denetimin uygulamaları

 • Uygunluk Denetimi: Faaliyet ve işlemlerinin mevzuata uygunluğunun incelenmesidir.
 • Mali Denetim: Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğunun; mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin değerlendirilmesidir.  
 • Sistem Denetimi: Denetlenen birimin faaliyetleri ile iç kontrol sisteminin değerlendirilmesidir.
 • Performans Denetimi: Yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerin planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki etkililiğin, ekonomikliğin ve verimliliğin değerlendirilmesidir. 
 • Bilgi Teknolojisi Denetimi:EBS’lerin sürekliliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesidir. 

İç Denetimin Yapısı ve Bağımsızlığı

 • İç denetçiler ve ihtiyaca göre diğer personelden oluşan İç denetim birimi; doğrudan üst yöneticiye bağlıdır.
 • Denetim faaliyeti, İdarenin devam eden işlemlerinden, yönetimin faaliyetlerinden  ve  günlük işleyişinden bağımsızdır.
 • İç denetçiler, yönetsel ve malî işlemlerin hazırlanması, karar verilmesi ve uygulanması süreçlerinde  görev alamazlar.
 • İç denetçiler, iç kontrol sisteminin düzenlenmesi veya uygulanması süreçlerine ve iç kontrol tedbirlerinin seçimine dâhil edilemez.
 • İç denetçilere ilgili mevzuatta belirtilen iç denetim faaliyetleri dışında görev verilemez.
 • İç denetimin bağımsızlığı, kalite güvence ve geliştirme programı kapsamında İ.D.K.K. tarafından değerlendirilir.

İç Denetçinin Yetkileri

 • Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını talep etmek.
 • Denetlenen birim çalışanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek.
 • Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkânlardan yararlanmak.
 • Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri Üst Yöneticinin bilgisine intikal ettirmek.
 • İç denetim faaliyetinin gerektirdiği konularda uzman yardımı almak ve görüşünden yararlanmak.

İç Denetçinin Görevleri

 • Nesnel risk analizlerine dayanarak Kurumun yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.
 • Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
 • Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.
 • İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.
 • Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.
 • Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek.
 • Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, ilgili birimin en üst amirine bildirmek.
 • Kurum tarafından üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek.
 • Üst Yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek.
 • Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini Üst Yöneticiye bildirmek.

İç denetçinin sorumlulukları

 • Mevzuata, iç denetim yönergesine,  denetim ve raporlama standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek.
 • Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek.
 • Yetki ve ehliyetini aşan durumlarda Üst Yöneticiyi haberdar etmek.
 • Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde, durumu Üst Yöneticiye bildirmek.
 • Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde tarafsız olmak.
 • Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak.